GoldMemory*Thorough Stand-alone Memory Test for PC memory subsystem
(c) 1993 - 2013 Michal Tulacek


    
Novinky
Licenční ujednání
Registrace
Stažení
Ukázky programu
Uživatelský manuál


                                  
Písmomalířství DAPE

GoldMemory je diagnostický program pro důkladné testování pamětového subsystému na PC-kompatibilních počítačích (architektura x86).

Mezi hlavní vlastnosti programu GoldMemory patří:

 • efektivní využití instrukční sady procesorů rodiny x86
 • přímý přístup k testovanému HW
 • nezávislost testování na konkrétní použité paměťové platformě nebo čipsetu
 • více než 41 unikátních algoritmů s využitím simulace reálného využívání paměťové architektury PC
 • implementovány dva rozdílné způsoby detekce velikosti testované paměti až do 4GB
 • navrženo pro detekci trvalých i přechodných chybových stavů a pro důkladné prověření paměťového subsystému testovaného HW
 • nezávislost na operačním systému ("GMLoader")
 • lze spustit a používat v prostředí operačního systému DOS (kompatibilní DOS 3.3+,W9x)
 • možnost uložení výsledků testování do souboru s protokolem (OS DOS)
 • měření propustnosti paměťového subsystému (benchmark)
 • přehledné a účelné uživatelské rozhraní možnost automatizovaného dávkového režimu (OS DOS)

Program GoldMemory používá efektivní způsob testování.

Jsou testovány tyto součásti a jejich vzájemná spolupráce:

 • procesor (CPU)
 • základní deska + čipsetová sada (čipset)
 • operační paměť RAM (paměťové moduly) + vyrovnávací paměť (cache L1,L2 nebo L3)
 • stabilita napájecích obvodů

Kompletní testovací cyklus/mód obsahuje sadu různých testů. Každý individuální/interní test je kombinací některého z množiny speciálně navržených testovacích algoritmů a generovaných bloků dat. Tyto algoritmy nejsou závislé na konkrétním typu použitých paměťových modulů,CPU nebo čipsetu a jsou optimalizovány pro vysokou úspěšnost detekce trvalých i přechodných chybových stavů. Pomocí přehledného a účelného uživatelské rozhraní jsou při testování zobrazovány aktuální informace o stavu a výsledcích testování.

Poznámka:

Důkladné prověření správné funkce testovaného systému je časově náročné a je doporučeno použít více programů určených pro podobné testování pro porovnání výsledků.


Program GoldMemory je schopen detekovat některé z následujících chybových stavů:

 • vadné komponenty (HW chyby)
 • nekompatibilita jednotlivých částí paměťového subsystému (paměťové moduly,čipset,zákl.deska)
 • nesprávné nastavení čipsetové sady,časování paměti (BIOS SETUP)
 • chyby v důsledku přetaktování (overclocking)
 • chyby, které se objeví až při intenzívním zatížení testovaného HW
 • nestabilní napájení (základní deska, napájecí zdroj)
 • chyby, které nastanou vlivem teplotní nestability (přehřátí)

Jestliže dojde při testování k chybným výpočtům při provádění interních testů (např. z důvodu selhání funkce paměťového systému, procesoru, napájení), jsou programem GoldMemory detekovány chyby. V ojedinělých situacích program GoldMemory zamrzne nebo se testované PC restartuje.

V některých situacích tyto detekované chybové stavy nemusí způsobovat žádné problémy, protože v běžném provozu nemusí dojít k těmto chybám z důvodu malého zatěžování testovaných komponent.

Nalezené chyby mohou být příčinou těchto situací:

 • nestabilita operačního systému nebo aplikací
 • neobvyklé chování programů
 • samovolné restarty nebo zamrznutí
 • neočekávaná ztráta nebo poškození dat

Testování jiných diagnostických programů podobného zaměření může poskytovat bezchybný nebo odlišný výsledek. Toto není důkazem chybné funkce nebo nekompatibility programu GoldMemory. V některých případech může mít program GoldMemory lepší detekční schopnosti. GoldMemory simuluje i velmi náročné paměťové operace a výpočty. Program GoldMemory používá hardwarově nezávislé algoritmy detekce chyb. Je velmi nepravděpodobné, že nalezené chyby jsou výsledkem nekompatibility programu GoldMemory s testovaným HW.

Ojediněle může nastat problém při chybné detekci velikosti instalované paměti z důvodu nekompatibility BIOSu s programem GoldMemory (je detekována nesmyslná velikost operační paměti). Tuto situaci lze v některých případech rozpoznat podle toho, že se chyby vyskytují přesně na po sobě jdoucích adresách a zároveň je zobrazena nesprávná velikost instalované paměti. V těchto případech je doporučeno nastavit (při startu programu v Setup menu) funkci pro automatické zjištění velikosti instalované paměti bez použití BIOSu. Lze také použít parametr /D při spuštění GoldMemory z příkazové řádky DOS.

Program GoldMemory může také v případě chyby ukončit svoji činnost s chybovým hlášením typu: "Error! General protection fault" a podobně. Toto hlášení je indikováno v případě velmi chybujícího paměťového subsystému. V tomto stavu může snadno dojít k poškození samotného kódu programu GoldMemory v operační paměti. Může také dojít k zamrznutí programu nebo k samovolnému restartování testovaného PC.


Program nabízí tyto testovací módy:

 • "QUICK TEST" používá základní sadu testovacích algoritmů pro efektivní detekci chybových stavů. Tento mód je dostačující pro bezpečnou detekci správné funkce paměťového subsystému. Dále je možné tento mód použít pro simulaci intenzivního zatížení testovaných komponent (nutný delší čas testování - několik testovacích cyklů)

 • "NORMAL TEST" - rozšířená sada interních testů a testovacích algoritmů

 • "THOROUGH" - úplná sada interních testů a testovacích algoritmů Testovací módy se liší počtem a kombinací interních testů.
Módy NORMAL a THOROUGH jsou časově náročnější. Důvodem je větší počet interních testů a použití pomalejšího 8,16-bitového přístupu k operační paměti u některých interních testů.

Program GoldMemory vykonává testovací mód jako cyklus. V rámci tohoto cyklu jsou provedeny všechny interní testy testovacího módu. Počet cyklů testování lze nastavit (pouze jeden nebo nekonečný počet). Kompletní výsledky testování jsou k dispozici až po dokončení alespoň jednoho cyklu. Pro nalezení chyb náhodného charakteru, které vznikají nepravidelně v čase, je nutné nechat běžet testování dokonce i několik po sobě jdoucích cyklů. Delší čas testování umožňuje zvýšit úspěšnost programu. Některé chyby se projevují až po zahřátí nebo při velmi intenzívním používání celého paměťového subsystému.


Program GoldMemory není schopen přesně určit konkrétní vadnou část paměťového subsystému, protože netestuje části paměťového subsystému jednotlivě, ale pouze jako celek. Je testována i vzájemná spolupráce těchto částí.

Výsledky testování v jednotlivých cyklech nebo interních testech mohou být odlišné. To je normální a může to být způsobeno:

  a) výskytem chyb náhodného charakteru Program GoldMemory právě v danou chvíli chybu nalezl nebo vše bylo při použitých operacích/výpočtech s pamětí v pořádku.

  b) tím, že program GoldMemory generuje při každém novém cyklu jiné testovací vzorky některých interních testech.

Z těchto důvodů není možné porovnávat jednotlivé cykly testu nebo i interní testy navzájem. Navíc interní testy se od sebe liší i použitým algoritmem. Je vhodné testovat paměťový subsystém delší časové období a opakovaně několik cyklů. Čas potřebný pro vykonání kompletního cyklu se liší podle typu CPU,čipsetu,typu a velikosti paměti,atd.


Nalezené chyby mohou být způsobeny z několika důvodů:

  1) vadná operační paměť (paměťové moduly,teplotní nestabilita)

  2) vadná vyrovnávací paměť (externí cache)

  3) vadná základní deska (poškozené paměťové sloty,chipset,chybné napájení,teplotní,nestabilita)

  4) procesor (interní cache,vstupně-výstupní obvody,teplotní nestabilita)

  5) nesprávné nastavení parametrů paměťového subsystému v BIOSu nebo přetaktování systému (O/C - overclocking)

V těchto případech je vhodné:

  a) Zkontrolovat nastavení parametrů paměťového subsystému v BIOSu a pokud je to možné, nastavit hodnoty doporučené výrobcem dle příslušného manuálu nebo použít standartní nastavení pro instalované paměťové moduly, systémovou sběrnici,CPU,...atd.

  b) Zkontrolovat funkční chlazení jednotlivých komponent (větráček CPU, napájecí zdroj)

  c) V případě nainstalovaných 2 nebo více paměťových modulů otestovat každý zvlášť, aby byl izolován vadný (může jich být více). Pokud žádný z nich samostatně nevykazuje při testu chyby, jedná se o jejich vzájemnou nekompatibilitu v použité základní desce (chipsetu). Paměťové moduly je nutné v některých případech použít ve dvojicích (pro režim „dual channel“). Je doporučeno použít identické pamětové moduly stejného výrobce a totožného typu.

  d) "vadné" paměťové moduly znovu otestovat ještě jednou v jiné základní desce (počítači) pro vyloučení vlivu základní desky, typu chipsetu, procesoru a vyrovnávacích pamětí.


Instalace/použití:

1) "Stand-alone" GoldMemory (doporučeno)

Program je spuštěn nezávisle na jakémkoliv OS:

  a) GoldMemory bootovací disketa
  b) GoldMemory bootovací CD

  Obě tyto možnosti používají zavaděč programu "GMLoader", který umožnuje spuštění programu GoldMemory bez použití operačního systému DOS.

V těchto případech NENÍ možné využívat protokolování do souboru.

Disketu GoldMemory lze vytvořit automaticky pomocí instalačního programu INSTALL.BAT. Diskovy obraz diskety je uložen také v souboru FLOPPY.IMG. Obraz CDROM ISO je uložen v souboru CDROM.ISO (obraz bootovatelného CD je nutné vypálit na CD). Po nastartování počítače s GoldMemory diskety nebo GoldMemory CDROM je zajištěno automatické spuštění programu GoldMemory.

2) OS DOS kompatibilní a GoldMemory

Tento způsob vyžaduje operační systém DOS kompatibilní pro spuštění programu GoldMemory a JE možné využívat protokolování do souboru.

Minimální systémové požadavky programu pro použití v OS DOS:

 • procesor Intel i386 kompatibilní nebo vyšší
 • 8MB RAM a více
 • operační systém DOS kompatibilní
 • přímý přístup k HW (žádné nainstalované ovladače nebo rezidentní programy)

Pro správnou funkci programu GoldMemory v tomto režimu nesmí být v operační paměti instalovány ovladače nebo rezidentní programy (HIMEM.SYS,EMM386.EXE,atd.). Z důvodu přímého přístupu k HW není možné GoldMemory používat v prostředí Windows nebo Linux při zachování všech jedinečných vlastností. Program při svém startu testuje v jakém prostředí je spuštěn a na případné nedostatky upozorní hlášením:

"Extended driver detected!" nebo "Run this program in real DOS mode!".

Po tomto upozornění se program po stisku jakékoliv klávesy ukončí.

Parametry příkazové řádky: GM.EXE [/Q] [/B] [/D] [/L] [FILENAME] [/?]

  /Q - QUICK TEST (DOPORUČENO) /N - NORMAL TEST /T - THOROUGH TEST /B - vynechání paměťového benchmarku (*)
Program umožňuje vypočítat reálnou přenosovou rychlost paměťového subsystému. Výsledek výpočtu udává počet MB, které jsou přeneseny mezi procesorem a operační pamětí za jednu vteřinu (MB/s). Parametr /B (dostupný pouze v registrované verzi programu) je zde pro možnost vypnutí této funkce.
  /D - detekce velikosti paměti bez použití BIOSu
Pokud program nesprávně zjistí velikost instalované paměti, může to být způsobeno nekompatibilitou BIOSu testovaného PC a programového kódu programu GoldMemory. Spusťte rogram GoldMemory s parametrem /D. Tento parametr nastaví funkci pro utomatické zjištění velikosti instalované paměti bez použití BIOSu.
  /L - pouze jeden cyklus (*)
V registrované verzi programu je možné také použít parametr /L, který nastaví pouze jeden cyklus testování, a po jeho dokončení program testování automaticky ukončí. Standartně je však nastaveno nekonečné testování, kdy nastavený mód testování probíhá opakovaně. Uživatel musí testování ukončit stiskem klávesy ESC.
  FILENAME - jméno souboru pro protokol (standartně: GM.RPT) /? - návod k použití

(*) = pouze registrovaná verzeStartovací menu programu GoldMemory:

Při startu programu je zobrazeno SETUP menu:
T: Select Testing Mode - lze vybrat testovací mód QUICK, NORMAL, THOROUGH C: Disable/Enable Continuous Testing - vypnutí/zapnutí nepřetržitého testování M: Change Memory Size Detection Method (BIOS/Auto) - změna metody detekce velikosti paměti B: Disable/Enable Memory Benchmark - vypnutí/zapnutí paměťového benchmarku F: Disable/Enable File Reporting - vypnutí/zapnutí protokolování do souboru Po stisku ESC se SETUP menu ukončí a spustí se testování.


Během testování jsou zobrazovány tyto informace:

0:10:05 = uplynulý čas Pass Count 0 = pořadové číslo právě probíhajícího cyklu Status = aktuální stav testu/programu (PASSED,FAILED,*SETUP*) *SETUP* - nastavení parametrů programu PASSED - test proběhl (nebo probíhá) úspěšně bez chyb. FAILED - neúspěšný test, byla nalezena chyba nebo více chyb. Errors 0 = počet nalezených chyb Test Mode = testovací mód: QUICK,NORMAL,THOROUGH Continuous Testing = zobrazeno, pokud je nastaveno nekonečné testování v po sobě jdoucích cyklech Current Test = 142/369 aktuální interní test/počet interních testů v rámci jednoho cyklu/módu Memory Size = metoda detekce velikosti operační paměti BIOS,AUTO nebo velikost testované operační paměti Benchmark = měření přenosové rychlosti paměťového subsystému Report File = GM.RPT, jméno souboru, do kterého je uložen záznam o testu Date & Time = 03:24 11/23/2000 čas a datum začátku testování

a pokud jsou nalezeny chyby, jsou zobrazeny i tyto informace:
13:28:08/6 07564818 ---------------------x---------- 2696F2F2 2696F6F2 50 13:28:55/6 07564818 -----x---------- 838A 878A B0 15:52:37/7 07564818 ---------------------x---------- B8A62C29 B8A62829 50 18:33:37/8 07564818 ---------------------x---------- CDD60340 CDD60740 B2 30:19:21/13 07564818 ---------------------x---------- 03843A97 03843E97 50 30:32:37/13 07564819 -----x-- 3F 3B B1 32:43:49/14 07564818 ---------------------x---------- 333E298F 333E2D8F 50 40:01:59/17 07564819 -----x-- 12 16 B0
vysvětlivky:
pro 32-bitový mód:
0:10:05/2 = uplynulý čas / pořadové číslo právě probíhajícího cyklu 07564818 = hexadecimální označení adresy paměťového místa s chybou ---------------------x---------- = 32-bitové znázornění pozice vadného/ných bitu/ů 2696F2F2 = 32-bitová hexadecimální hodnota zapsaného vzorku 2696F6F2 = 32-bitová hexadecimální hodnota přečteného vzorku 50 = typ interního sub-testu pro 16-bitový mód: 13:28:55/6 = uplynulý čas / pořadové číslo právě probíhajícího cyklu 07564818 = hexadecimální označení adresy paměťového místa s chybou -----x---------- = 16-bitové znázornění pozice vadného/ných bitu/ů 838A = 16-bitová hexadecimální hodnota zapsaného vzorku 878A = 16-bitová hexadecimální hodnota přečteného vzorku B0 = typ interního sub-testu pro 8-bitový mód: 30:32:37/13 = uplynulý čas / pořadové číslo právě probíhajícího cyklu 07564819 = hexadecimální označení adresy paměťového místa s chybou -----x-- = 8-bitové znázornění pozice vadného/ných bitu/ů 3F = 8-bitová hexadecimální hodnota zapsaného vzorku 3B = 8-bitová hexadecimální hodnota přečteného vzorku B1 = typ interního sub-testu

Registrovaný program nabízí možnost protokolování do souboru v případě použití v OS DOS. To je výhodné zejména pro pozdější použití či prohlížení výsledků testování (servisní reklamace, konzultace problému v diskuzních fórech na internetu s ostatními uživateli). V tomto protokolu jsou uvedeny časové údaje o spuštění testu,typu testu, o velikosti testované paměti,atd. Pokud jsou při testování paměťového subsystému nalezeny chyby,jsou zde uvedeny i adresy paměťových míst s chybou. Jsou také označeny vadné bity u testovaného vzorku dat a který typ interního testu chybu našel. Zároveň je zde uveden i čas,kdy byla chyba nalezena. Tyto časové údaje jsou relativní (nezávislé na systémovém čase testovaného PC) a čas je počítán od začátku testování. V případě nekorektního ukončení programu (reset nebo vypnutí PC) může být soubor (GM.RPT) neúplný nebo prázdný. Příklady souboru GM.RPT: 1) GoldMemory v6.92 PC Memory Diagnostic Tests (c) 1993,2007 MICHAL TULACEK --- Start of Report -------------------------------------------------------- Date & Time: 03/03/2007 00:03 Memory Size (BIOS): 511 MB , Memory SubSystem Benchmark: 1405 MB/s QUICK Test Mode Errors found: 0 Elapsed Time: 14:33:15 Pass Count: 99 TEST PASSED (No errors found) --- End of Report ---------------------------------------------------------- 2) GoldMemory v6.92 PC Memory Diagnostic Tests (c) 1993,2007 MICHAL TULACEK --- Start of Report -------------------------------------------------------- Date & Time: 03/03/2007 13:38 Memory Size (BIOS): 511 MB , Memory SubSystem Benchmark: 1558 MB/s QUICK Test Mode 0:04:13/0 17A9DF55 -------------------x------------ FC017C96 FC016C96 FF 0:04:13/0 17A1DF56 ---------------------------x---- CB6C9D54 CB6C9D44 FF 0:04:13/0 1789DF55 -----------------x-------------- 778BF31A 778BB31A FF 0:04:13/0 1781DF56 -------------------------x-x---- EE0C4F72 EE0C4F22 FF 0:04:13/0 1757DF56 ---------------------------x---- 6D13981E 6D13980E FF 0:04:14/0 16DFDF54 -----------x-------------------- 34980A43 34880A43 FF 0:04:14/0 16BFDF54 ---------x---------------------- 85F0DDAD 85B0DDAD FF 0:04:14/0 16B9DF55 -----------------x-------------- 6E06FB9D 6E06BB9D FF 0:04:18/0 16B7DF56 ---------------------------x---- 692E5BF8 692E5BE8 FF 0:04:18/0 1697DF56 -------------------------x------ F5786870 F5786830 FF etc... 0:06:09/0 166FDF54 ---------x---------------------- AEF0F8CC AEB0F8CC FF 0:06:10/0 1601DF56 -------------------------x------ AF0D72CB AF0D728B FF 0:06:10/0 15B1DF56 ---------------------------x---- 630BFA7C 630BFA6C FF 0:06:10/0 1557DF56 -------------------------x------ FE70A440 FE70A400 FF 0:06:10/0 14F7DF56 -------------------------x------ A27EC16B A27EC12B FF 0:06:10/0 14DFDF54 -----------x-------------------- 1AB03803 1AA03803 FF 0:06:15/0 1417DF56 ---------------------------x---- 4E875970 4E875960 FF 0:06:16/0 184604FF ----------------------------x--- 667A6339 667A6331 FF 0:06:16/0 1939A1A2 ------------x------------------- A4CF049C A4C7049C FF 0:06:17/0 1AA47F9C ----------------------------x--- 5D80D8CC 5D80D8C4 FF 0:06:17/0 1B136B0F ------------x------------------- 14884007 14804007 FF 0:06:17/0 1BF0B595 ----------------------------x--- 25D8C72E 25D8C726 FF Error Statistics: Test | 32-bit | 16-bit | 8-bit ============================================= 00FF | 119 | - | - ============================================= Errors found: 119 Elapsed Time: 0:08:27 Pass Count: 0 TEST FAILED --- End of Report ----------------------------------------------------------


Verze SHAREWARE nemá omezenu schopnost detekovat chybové stavy a jedná se tedy o plně funkční verzi programu. Není ale možné využít všech vlastností a některé funkce, které nabízí registrovaný program. Zároveň je uživatel při startu upozorňován na to, že po uplynutí zkušební doby používání programu je povinen si program řádně zaregistrovat nebo ukončit jeho používání. Tato upomínka trvá dvě minuty před každým započetím testování a poté program pokračuje ve své činnosti. Registrovaný uživatel je informován o nových verzích programu GoldMemory (pokud jsou k dispozici). Registrace je platná pro všechny novější verze programu téhož typu. Novější verze jsou na požádání zasílány e-mailem (odkaz ke stažení), který je uveden v registračních údajích. Dále je v programu registrovaný uživatel uveden jako majitel licence a může se těšit z legálního používání programu.
(c) 2013 Michal Tulacek